RCP 4.0: Rejestracja Czasu i Miejsca Pracy

Automatycznie i z dokładnością do 1 metra rejestruj czas pracy na całym terenie hali produkcyjnej oraz/lub magazynowej

Zapytaj o ofertę

Automatycznie rejestruj czas w wyznaczonych strefach pracy

Czym różni się Indoorway od innych systemów RCP?

System Indoorway mierzy czas przebywania nie tylko na wejściu i wyjściu z hali, ale na całym monitorowanym obszarze. Odbywa się to automatycznie, bez konieczności przykładania karty do czytnika, w czasie rzeczywistym i z dokładnością pomiarów poniżej 1 metra.

Jak mogę wykorzystać takie dane?

System umożliwia automatyczną alokację kosztów pracy do różnych zadań lub procesów produkcyjnych, co pozwala na lepsze zrozumienie ich rzeczywistej pracochłonności oraz analizę źródeł różnic pomiędzy zmianami.

Jakie odniosę korzyści?

Automatyczne zliczanie czasu i miejsca pracy pozwala na lepszą organizację pracy tak, aby liczba pracowników była optymalna pod kątem wykonania niezbędnych zadań, a czynności poboczne nie zajmowały za dużo czasu. Z naszych doświadczeń, dzięki takim danym można zwiększyć czas przebywania na stanowiskach pracy nawet o 20%, co ma bezpośrednie przełożenie na całkowitą wydajność zakładu lub magazynu.

Wykorzystaj lepiej kompetencje swoich pracowników

W jaki sposób mogę mierzyć kompetencje?

Wiele zakładów produkcyjnych oraz centrów logistycznych używa matrycy kompetencji, którą można dodać do systemu Indoorway.

Jak mogę wykorzystać takie dane?

Kiedy połączymy informacje o czasach przebywania osób o konkretnych umiejętnościach w strefach pracy z informacją o wydajności danego procesu, będziemy mogli określić i następnie zapewnić minimalny poziom kompetencji wymagany dla danej funkcji lub procesu.

Jakie odniosę korzyści?

Dobrze wyszkoleni i odpowiednio dobrani do swoich ról pracownicy będą bardziej wydajni i zmotywowani, co obniża też ryzyko nieplanowanych przerw w produkcji i nieodpowiedzialnego zachowania.

Popraw planowanie zasobów i alokację pracowników do zadań

Jakie dane mi w tym pomogą?

Dokładna analiza wykonywania zadań przez pracowników o różnych kompetencjach pozwala na określenie minimalnego poziomu kompetencji przy różnych typach produkcji lub wolumenach.

Jak mogę wykorzystać takie dane?

Znając plany produkcyjne, można zapewnić odpowiednią obsadę podczas planowania zmiany. Również na żywo można robić korekty, widząc, że rozmieszczenie pracowników nie jest zrównoważone (balanced).

Jakie odniosę korzyści?

Dobra organizacja pracy pozwala na osiągnięcie zakładanej wydajności oraz mniej frustracji pracowników, którzy powinni mieć zrównoważone obłożenie pracą i nie musieć nadrabiać błędów kadry zarządczej.