Dobra konsumenckie (FMCG)

Popraw wydajność produkcji oraz wykorzystanie zasobów dzięki dokładnym danym o przepływach materiałów i półproduktów.

Zapytaj o ofertę

Zidentyfikuj problemy obniżające wydajność

Jakie problemy związane z produkcją uda się zidentyfikować?

Częste problemy z jakimi się spotykamy w branży dóbr szybkozbywalnych to nieplanowane zatrzymania lub opóźnienia produkcji związane z nieefektywną organizacją przepływów na linię produkcyjną z magazynu.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Dzięki stałemu monitoringowi ruchu wózków i pracowników zajmujących się kompletacją, możliwa jest standaryzacja i stały monitoring przepływów na produkcję.

Jakie korzyści odniosę?

Redukcja nieplanowanych przestojów produkcji: nawet o 100%

Jakie problemy dotyczące logistyki uda się zidentyfikować?

Dyrektorzy logistyki nie mają obecnie dobrych wskaźników, które pozwalałyby na diagnozę wydajności logistyki wewnętrznej i analizę przyczyn takich problemów jak opóźnienia w dostawach, czy też dostawa zbyt małej ilości lub niewłaściwych komponentów na linię produkcyjną. Codzienne zarządzanie też nie jest proste, szczególnie przy dużej ilości surowców, zmiennych wolumenach produkcji oraz modelu push.

Jak Indoorway pomoże mi w ich rozwiązaniu?

Nasz system automatycznie analizuje rzeczywisty przebieg procesu kompletacji oraz zasilania produkcji, więc od razu widać kiedy i gdzie występują problemy. Nasze analizy pomagają następnie w standaryzacji procesów pod kątem harmonogramu, wykorzystanych zasobów oraz uwzględniając  potrzeby spływające z produkcji. System monitoruje 24/7 przebieg procesu, informując również na żywo o zdarzeniach niepożądanych lub odstępstwach od wypracowanego standardu.

Jakie odniosę korzyści?

Wydajny i ustandaryzowany transport wewnętrzny nie tylko pozwala na poprawę OEE, ale też umożliwia zmniejszenie liczby zasobów zaangażowanych w logistykę wewnętrzną oraz precyzyjne i przewidywalne planowanie produkcji.

Popraw wskaźnik OEE

W jaki sposób mierzycie wydajność?

Koncentrujemy się na pomiarach strat (Muda), które mają wpływ na wydajność, w tym straty transportu, oczekiwania, ruchu pracowników, nadmiernego przetwarzania, nadmiernych zapasów. W tym celu analizujemy zbierane przez nasz system dane o lokalizacji zasobów, które możemy łączyć też z informacjami z systemów takich jak ERP czy WMS.

Jak Indoorway może pomóc w poprawie wydajności?

Dane z systemu Indoorway wskażą źródła i przyczyny powstawania strat, co pozwala na przygotowanie planu ich redukcji i stały monitoring efektów przeprowadzonych działań. Dzięki temu można lepiej zarządzać zmianą i upewnić się czy działania naprawcze mają charakter stały.

Jakie odniosę korzyści?

Dzięki eliminacji strat można nie tylko zwiększyć wydajność pracy do zakładanej, ale nawet podnieść poprzeczkę. Na przykład, identyfikacja i naprawa przyczyn straty ruchu operatorów maszyn może skrócić średni czas cyklu. Możliwość zwiększenia wydajności obecnych zasobów, może też przynieść duże oszczędności środków, które byłyby przeznaczone na inwestycje w nowe maszyny.

W jaki sposób mierzycie dostępność?

Nasze pomiary pozwalają na identyfikację zdarzeń i zachowań, które negatywnie wpływają na dostępność maszyn, szczególnie związanych z czasem przezbrojeń. Bardzo często jest to skomplikowany proces angażujący różne zasoby, co sprawia że nie jest łatwo zebrać odpowiednie dane manualnie. W celu pogłębienia analizy, Indoorway może łączyć dane o ruchu zasobów z danymi z MES.

Jak Indoorway pomoże mi poprawić dostępność?

Dane zebrane przez nasz system są wykorzystywane do planowania inicjatyw SMED, standaryzacji i następnie pilnowania poprawnego wykonania procesu przezbrojenia dzięki odpowiedniemu ustawieniu wskaźników oraz alertów informujących z wyprzedzeniem o potencjalnych problemach (np. brak pracownika o odpowiednich kwalifikacjach) lub przedłużającym się procesem przezbrojenia.

Jakie odniosę korzyści?

Standaryzacja i stały monitoring procesów związanych z przezbrojeniami w istotny sposób pomaga w podniesieniu OEE, a tym samym wolumenów produkcji. Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki standaryzacji średni czas przezbrojeń może się zmniejszyć nawet o 30%.

Popraw wykorzystanie przestrzeni oraz zasobów

O jakie zasoby chodzi na produkcji?

Funkcja rejestracji czasu i miejsca pracy pozwala na zmniejszenie strat (Muda) związanych z ruchem pracowników (np. konieczność częstego odejścia od stanowiska pracy w celu przyniesienia narzędzia lub komponentu), a połączenie danych RCP z matrycą umiejętności, pozwala na identyfikację przyczyn nierównej wydajności.

Jak mogę lepiej wykorzystać przestrzeń?

Na produkcji każda przestrzeń nie dodająca wartości jest nadmiarowa. Lepsze wykorzystanie środków transportu może uwolnić miejsce przeznaczone wcześniej na ciągi transportowe lub parkingi, a poprawienie wydajności transportu wewnętrznego może zmniejszyć bufory produkcyjne, a tym samym uwolnić bardzo cenne miejsce przy linii produkcyjnej lub maszynach.

Jakie odniosę korzyści?

1. Zwiększenie obecności pracowników przy maszynach powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wskaźnik OEE, nawet do 10 p.p.
2. Uwolniona przestrzeń może pozwolić na powiększenie obszaru wykorzystywanego na produkcję lub bardziej optymalne rozmieszczenie maszyn, bez inwestycji w rozbudowę powierzchni produkcyjnej.

O jakie zasoby chodzi w logistyce?

Indoorway może pomóc w ograniczeniu pustych przebiegów wózków widłowych oraz pociągów logistycznych, czego skutkiem powinna być optymalizacja floty.

Jak mogę lepiej wykorzystać przestrzeń?

Lepsze wykorzystanie środków transportu może uwolnić miejsce przeznaczone wcześniej na ciągi transportowe lub parkingi, a poprawienie wydajności transportu wewnętrznego może np. zmniejszyć wymagany poziom zapasów, a tym samym uwolnić miejsce zajmowane przez pola odkładcze, część magazynu lub supermarketu.

Jakie odniosę korzyści?

Przede wszystkim niższy Opex lub Capex. Redukcja nawet jednego wózka to oszczędność kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie w kosztach transportu oraz pracy operatorów. Do tego dochodzą koszty rekrutacji, tym bardziej, że operatorów wózków często nie jest łatwo zatrudnić, a rotacja w regionach z wieloma zakładami produkcyjnymi i magazynami jest zazwyczaj duża.